„TĘCZA – program aktywizacji radomskich Romów oraz promocja kultury romskiej”

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt „TĘCZA – program aktywizacji radomskich Romów oraz promocja kultury romskiej” (POKL.01.03.01- 00-367/11) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji aktywizacji zawodowej,  Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej BEZPŁATNE KURSY:
 • KRAWIECKI 
 • GASTRONOMICZNY 
 • STYLIZACJI DŁONI I PAZNOKCI
 • TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE

PONADTO 
 • MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA PŁATNEGO STAŻU U PRACODAWCÓW NA TERENIE RADOMIA
 • DORADZTWO ZAWODOWE

UCZESTNICZKOM/UCZESTNIKOM OFERUJEMY:
 • zwrot kosztów dojazdu 
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • opiekę nad dzieckiem
 • kompetentną kadrę dydaktyczną i miłą atmosferę na zajęciach 

CZEKAMY NA CIEBIE !!!


EDUKACJA DAJE CI NOWE SZANSE ! (TEKST PO POLSKU I ROMSKU)
W co zainwestować, jeśli nie w swój rozwój? To jedyna i pewna inwestycja, która zapewni wysokie kompetencje, satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę oraz ciągły, wysoce profitujący samorozwój.
To tylko kilka korzyści, które zapewnia uczenie się przez całe życie. Poniżej przedstawiamy pozostałe zalety kształcenia ustawicznego, które utwierdzają w przekonaniu, że nigdy nie jest za późno na naukę, a człowiek, bez względu na wiek, może uczyć się przez całe życie.

Kształcenie ustawiczne jest zatem dobrym sposobem, aby aktualizować swoje kompetencje 
i kwalifikacje, a dzięki wysokiemu poziomowi motywacji, uzyskać duże korzyści. 
Człowiek dzięki uczeniu się przez całe życie zaspokaja swoją ciekawość, rozwija naturalne zdolności, otwiera umysł. 
Poszerzaj horyzonty, nauka czyni mądrym!

peso te karas buty syr na pe pestyr ? Tylko syr keres byty pe pestyr to mogines te toreseł łaci byty i te dział te jangił.dawa tylko warykicy łacie bucia kaj te syklos ceło dzipen. Tełał sykawas tumenge ławyr łciben sygnalibnatyr, i Kamas kaj te dzinen ,że zawsze sy ciro kaj te sykloł, a manuś syklom ceło dzipen. Syr manusia butedyr dzinen to sugedyr rakhen byty i fededyr pe łenge dzidzioł, manuś kereł pe godedyr. Zamngaw tumen saren pe da szkoleni bo pe tumenge przydena te dzipen i mangaw tumen kaj te mekhen ciaworen te szkoły.


Koncepcja uczenia się przez całe życie (OECD – Paryż 1996) obejmuje rozwój indywidualny 
i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach - w systemie formalnym i nieformalnym, tj. w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach
i placówkach kształcenia dorosłych oraz w ramach kształcenia incydentalnego, a więc 
w domu, w pracy i w społeczności. Podkreśla się w niej potrzebę przygotowywania
i zachęcania wszystkich dzieci do nauki przez całe życie, już od wczesnego wieku. Koncepcja ta ukierunkowuje działania w taki sposób, by zapewnić odpowiednie możliwości wszystkim osobom dorosłym, pracującym i bezrobotnym, które muszą przekwalifikować się lub podnieść swoje kwalifikacje.

Dlaczego warto się uczyć – argumenty- soske Miśto sy tensykloł 

1) zdobywasz wiedzę –dzines bydedyr
2) poszerzasz swoje możliwości – mogines butedyr
3) poszerzasz kontakty towarzyskie -zaprynćkires manusien 
4) poznajesz świat- dykhes ławyr sweto
5) nabywasz umiejętność korzystania z osiągnięć techniki – Dzines syr te 
6) otwierasz się na nowe możliwości  (praca, kariera, wykształcenie, sukcesy, pozycja społeczna) –san budedyr pirado 

,,Zachęcam do zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tylko świadomie podjęte działania w obszarze edukacji stworzą możliwość poprawy sytuacji członków społeczności romskiej’’
Zamangas tumen kaj te Syklon.Syr jame Roma sukluwasam to gadzie ławyr cianes pe jamendyr dykhena i jaweła menge i jamare ciaworenge fededyr te dzidzioł. 

Stanisław Stankiewicz
Prezydent Światowej Organizacji Romów

Lider Projektu – BEST COMPLEX   
Partner Projektu – Centralna Rada Romów w Polsce Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów 

Biuro Projektu
ul. Zubrzyckiego 2 pok.9
26-600 Radom


PROJEKT ZAPEWNIA RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN